Hindu Baby Names based on God Vishnu

Hindu baby names based on Lord Vishnu.

Some of the names of Vishnu from our Hindu mythology :

Adinath

Ajitesh

Akhilesh

Atchyut

Anish

Avinash

Badri

Badrinath

Bhuvanesh

Chaturbhuj

Chakradhar

Chakrapani

Harinarayan

Hariaum

Hrishikesh

Jagadish

Jayant

Kamlakant

Kamlakar

Kamalapati

Kamalesh

Lakshmidhar

Lakshmikant

Loknath

Lokranjan

Mahendra

Namdev

Narayan

Narahari

Narasimha

Padampati

Padmanabh

Ranganath

Satindra

Sreedhar

Sreenath

Srinivas

Samarendra

Samarendu

Samarjeet

Srirang

Srivatsa

Shripad

Shripati

Shrish

Saurish

Suparna

Tapasranjan

Trivikram

Upendra

Boys Names

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

      Girls Names

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z